Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

6900 c2c9 500

Krakow, Poland (by Ren He)

vanilia
6421 cf99

October 11 2017

2389 2517
Reposted fromdiner diner vianotyourstrawberry notyourstrawberry
vanilia
vanilia
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako vianotyourstrawberry notyourstrawberry
vanilia
vanilia
vanilia
vanilia
9320 fb7e

August 16 2017

vanilia
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafuckall fuckall

October 25 2014

vanilia
5350 ecb8
"Jest prawdą, że ci, których spotykamy, mogą nas zmienić, i to czasem tak gruntownie, że nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi, nawet z nazwiska."

Yann Martel

September 28 2013

vanilia

Każdy ma taki świat jaki widzą jego oczy.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa vialive-life live-life
7857 83f8
Reposted fromget-fit get-fit vialive-life live-life
vanilia
6518 087a 500
Awesome
Reposted fromSeventh Seventh vialive-life live-life
vanilia

September 18 2013

vanilia
3433 485a
Reposted fromIriss Iriss viamonjurka monjurka

August 03 2013

vanilia
3600 23be 500

June 15 2013

3296 8db7
Reposted fromget-fit get-fit viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
vanilia
Reposted fromaura-lunaris aura-lunaris viaanncey anncey
vanilia
9253 0e6b
wypij kawę, pomaluj paznokcie na czerwono, uczesz włosy. załóż czarne koronki, zrób makijaż. nie daj się, nie idź na łatwiznę. wyjdź, zamknij drzwi na klucz. świat za uszy dziś złap.
Reposted fromindeed indeed viamonjurka monjurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl